Casovi

Filozofija nastave

Ciljevi ovog programa i ciljevi Montesori programa su u mnogome zajednički:

 1. sticanje pozitivne slike o sebi - u središtu Montesori pedagogije je dijete. Temelj njezine pedagogije je priznavanje ljudskog dostojanstva djetetu. Ona posmatra i poštuje dijete u njegovoj cjelovitosti. Ne postoje ciljevi izvan djeteta. Dijete je vrijedost samo po sebi, nosi pozotivne potencijale i spontanu radoznalost. Cilj vaspitanja je obrazovanje koje omogućava da svako nađe svoju ulogu, svoje mjesto, svoj cilj i dati mogućnost da to ostvari.

 2. podsticanje samostalnosti, individualne odgovornosti - princip nezavisnosti se po Mariji Montesori ogleda u prirodnoj težnji djeteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja; samostalnost mu je potrebna da bi moglo pratiti svoje unutrašnje podsticaje za aktivnosti koje će mu biti od koristi. Osjećanje samostalnosti je direktno povezano sa uspijehom u porodici, vrtiću, školi, životu.

  Moto Montesori pedagogije "Pomozi mi da uradim sam" nastao je iz sagledavanja odnosa dijete-odrasli i uloge odraslog u procesu učenja, za koji Marija Montesori kaže: "Mi služimo djecu. Smatramo da su djeca nalik na nežive lutke; peremo ih, hranimo kao što činimo sa lutkama. Nikada ne pomišljamo da dijete koje ne čini nešto, ne umije to da čini, da će morati to da čini i da mu je priroda pružila sva sredstva da bi mogao da nauči to da čini. Maša dužnost prema djetetu je svakako da mu pomognemo da savlada korisne radnje. U protivnom vrijeđamo ljudsko dostojanstvo djeteta, jer je čovjek po prirodi usmjeren da brine o sebi. Naučiti jedno dijete da jede, da se opere, da se oblači, mnogo je duži, teži i strpljiviji posao nego hraniti ga, prati ili oblačiti. Prvi je posao edukatora, a drugi je posao sluge".

  Navike, vještine i znanje koje dijete kroz Montesori metod usvoji pomaže mu da pažljivije zapaža, da se bolje koncentriše, da bude efikasniji i da se lakše snalazi u novim situacijama. Montesori djeca su neobično prilagodljiva s obzirom da su od najranijih dana ohrabrivana da donose odluke, lako rješavaju probleme, umiju da prave izbor i dobro organizuju svoje vrijeme. Ova djeca su ohrabrivana da razumiju svoje ideje, da raspravljaju o svom radu sa drugima i tako razvijaju dobre sposobnosti komunikacije.

 3. razvoj intelektualnih kapaciteta u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima - Montesori sistem naglašava značaj urođenih potencijala djeteta, kao i njegov prirodni razvoj. Shvatanje prirodnog razvoja djeteta zasniva se na tvrdnji da ono posjeduje urođenu motivaciju za samoizgrađivanjem, koja se objašnjava posjedovanjem urođene šeme integralnog odnosa sa okruženjem i potrebom djeteta za slobodom.

  Za razvoj djeteta su značajni senzitivni periodi koji se izražavaju kroz snažan interes za dugotrajno ponavljanje određenih postupaka bez vidljivog razloga za odrasle. Ukoliko su odrasli svjesni tih perioda i ukoliko ih prepoznaju, uveliko mogu pomoći djetetu da baš u to, najoptimalnije vrijeme, razvije dijete vještine do svog maksimuma. Montesori metod poklanja veliku pažnju baš tim periodima i svojom fleksibilnošću omogućava svakom djetetu da se tada optimalno razvija brzinom koja je individualna, kao i vrijeme perioda osjetljivosti.

  Montesori metod u potpunosti uvažava dječiju individualnost i od nje polazi. Svako dijete uspostavlja lični tempo rada otkrivajući nove sadržaje ili utvrđuje ono što je već naučilo ponavljanjem vježbi iz unutrašnjeg osjećaja uspjeha.

  Individualizovano učenje djeteta započinje radom sa Montesori materijalima, pri učenju Montesori vježbi, u Montesori ambijentu; dijete samo bira materijal i vježbu pošto je razumjelo ideju upotrebe predmeta; razvija sposobnost donošenja odluke oja je metodički razrađena posebnim koracima; kontrolom greške u Montesori materijalima dijete ispravlja sebe u toku samog procesa učenja i uči da kontroliše samog sebe.

 4. razvoj socijalnih i moralnih vrijednosti u skladu sa humanim i tolerantnim vrijednostima demokratski uređenog društva - Montesori metod koncipiran je tako da koristi prednosti samo-motivacije i jedinstvenu dječiju sposobnost samorazvoja i usavršavanja ličnih sposobnosti. Na ovaj način doprinosi se razvoju sve većeg samopouzdanja i samopoštovanja kod djece. Djeca se uče samodisciplini, razvijaju konstruktivan odnos prema drugima i poštovanje drugih osoba i njihova prava, što osigurava poštovanje tih istih prava kada su ona u pitanju.

  Rad u Montešori školicama/vrtićima organizuje se sa djecom različitog kalendarskog uzrasta. Dijete treba da stiče iskustva u ovakvom okruženju kakav je stvarni život oko njega, gdje se susreće i sa starijima i sa mlađima od sebe, i sa ljudima različitih sposobnosti, interesovanja, temperamenta, itd. U grupi takvog sastava mlađa djeca uče od starije djece, osjećaju se sigurnima, zaštićenima; starija djeca uče ponavljanjem kada pokazuju nešto mlađoj djeci, izgrađuje se osjećaj odgovornosti, samopoštovanja, samopouzdanja. Starija djeca pomažu pri prezentaciji materijala, pri prihvatanju pravila zajedničkog življenja.

 5. kultivisanje dječijih emocija i njegovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije - Marija Montesori, koja je bila nominovana za Nobelovu nagradu za mir, veliki dio svog pedagoškog rada posvetila je velikom snu čovječanstva - snu o ostvarivanju jedinstvenog mira, mirnog svijeta. "Mir i edukacija" - pod tim nazivom predavanje Marije Montesori (1932. Ženeva) skrenulo je pažnju na tada novo područje vaspitanja - vaspitanja za mir. Rekla je: "Vaspitanje je sredstvo postizanja mira, a mir je osnova za dobro vaspitanje, koje se temelji na ljubavi, razumijevanju, slobodi, pravednosti i redu, a ne na borbi između jakih i slabih. Oni koji su jaki i nezavisni pomažu slabijima i usavršavaju se. Na istom tom putu slabi jačaju".

  U vaspitanj za mir, koji se nalazi u okviru aktivnsoti upoznavanja sa prirodom i snalaženje u životnoj sredini, Montesori je odredila pet područja za vaspitanje mira: ljudska prava i potrebe; svijest o sebi; svijest o zajednici; svijest o kulturi i svijest o okolini. Mir je odredila kao: mir kao suprotnost ratu; mir kao ravnoteža snaga; mir kao nenasilje u društvu: mor kao nenasilje prema pojedincu; mir kao nenasilje prema prirodi.

  Kroz ove aktivnosti djeca upoznaju i razvijaju vještine razumijevanja i uvažavanja - samih sebe, drugih osoba, kulture i okoline, prepoznavaju dobre namjere, podstičemo ih na razumijevanje posledica svojih odluka i izbora, osvještavamo pravo i moć izbora. Usvajaju miroljubivi i jedinstven način rješavanja sukoba.

  Sastavni dio aktivnsoti upoznavanja sa prirodom i snalaženje u životnoj sredini su i sadržaji vezani za emocije. Po Montesori programu razrađene su aktivnosti za upoznavanje određenih osjećanja; prepoznavanje i razlikovanje osjećanja; osvještavanje kako naša osjećanja utiču na duh i tijelo; razvijanje empatije; vježbe za neverbalno izražavanje osjećanja; usvajanje izraza i riječi za izražavanje saosjećanja.

 6. razvijanje motornih sposobnosti i spretnosti - Igra tišine - kultivisanje pokreta je oblik rada, koji je svojstven Montesori programu; svaki dan je prisutan u radu Montesori školica/vrtića, ima funkciju stvaranja unutrašnjeg mira, razvija pažnju, strpljenje, koordinaciju pokreta, eleganciju pokreta, svjesnu kontrolu sopstvenog tijela i pokreta.

 7. razvijanje svijesti o značaju zaštite i očuvanja prirodne i društvene sredine - Montesori ambijent podrazumijeva kutak za biljke, kutak za životinje o kojima djeca zajedno vode računa sa vaspitačima, kao i njegovanje bašte u okviru vrtića.

  U okviru aktivnsoti upoznavanja sa prirodom i snalaženje u životnoj sredini jedna od oblasti je ekologija, čija područja su razvijanje svijesti o okolini; upoznavanje okoline kroz čula; uočavanje važnosti brige za okolinu i cijelu planetu. "Kada ugledamo Sunce i Mjesec, nebo i zvijezde, planine i rijeke, mora i šume, polja i doline, ptice i životinje, i sva čuda u prirodi, trebamo se prisjetiti kako svi pripadamo istom Svemiru, i trebamo biti zahvalni za svoju okolinu na Zemlji i živjeti u skladu sa svim što nas okružuje"- Marija Montesori , 1932. Ženeva.

Osim zajedničkih ciljeva, svi segmenti Obaveznog Plana i programa za djecu uzrasta od 3 do 6 godina, a koji propisuje Zavod za školstvo, orijentisani su na humanističko shvatanje djetetove prirode i njegovog fizičkog i duhovnog razvoja, kao i pedagoška koncepcija Marije Montesori.

Suštinska odlika humanističkog pristupa Marije Montesori je: da polazi od prirodnog razvoja djeteta, prirodnog "instikta" djeteta za samoizgrađivanjem, slobodnog izbora materijala za razvoj, kojima razvija svoje sposobnosti. Isto tako se poklapaju i suštinske odrednice da je dijete vrijednost samo po sebi, da u sebi nosi razvojne potencijale.

Zajedničko za oba programa je da polaze od djeteta koje je aktivno u procesu vaspitanja. Proces tako zamišljenog vaspitanja se temelji na: pozitivnoj motivaciji, programu koji uvažava uzrasne i razvojne mogućnosti djeteta i na evaluaciji dostignuća-što je u Montesori koncepciji-samovrijednovanje.

Pomoć, podrška i usmjeravanje od strane odraslih odnose se u Obaveznog Plana i programa za djecu uzrasta od 3 do 6 godina, a koji propisuje Zavod za školstvo, i u Montesori pedagogiji, prije svega na prilagođavanje sadržaja dječijim mogućnostima, ohrabrivanju i vođenju djeteta u njegovim samoaktivnostima i otklanjanju prepreka i ograničenja koja stoje na putu saznanj i samouvida.

Opšte osnove predškolskog programa suštinu predškolskog vaspitanja i obrazovanja definišu se kao očuvanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanih stvaralačkih mogućnosti i svojstava predškolskog djeteta, zahtjevajući uslove za normalan fizički, intelektualni, socijalni, emocionalni i moralni razvoj. U koncepciji Marije Montesori značaj ima unaprijed pripremljena sredina koja omogućava da dijete razvije sve potencijale svoje ličnosti - cjelovita ličnost.

Umjesto uglova (kutića-model B) ili centara interesovanja (model A) u Montesori prostoriji su otvorene police sa Montesori materijalima, dostupne djeci, predstavljaju oblasti učenja. Tu su police za praktične aktivnosti; police sa materijalima za razvoj senzornih spospbnosti; police sa materijalima iz oblasti jezičkih i govornih aktivnosti; police sa materijalima iz odlasti matematičko-logičkih aktivnosti ;police sa materijalima iz oblasti koje su vezane za aktivnsoti upoznavanja sa prirodom i snalaženje u životnoj sredini. Naravno, pored Montesori materijala, i u ovim školicama/vrtićima možemo naći uobičajene igračke, didaktičke materijale, radne sveske, likovni materijal, audio-vizuelna sredstva, Orfeove muzičke instrumente, i sve ostale materijale koje nalazimo u standardnim vrtićima.

Stranica promijenjena: 28. decembra 2013.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x